085 - 06 06 411 alles@voormobiliteit.nl

Algemene voorwaarden CarAds

1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden bedoelen wij met:

CarAds: de besloten vennootschap Automotive Ads, gevestigd en kantoorhoudend te Almere handelend onder de naam CarAds.

Klant: degene die met CarAds als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden hetzij rechtstreeks, hetzij via een door CarAds gemachtigde een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter beschikking stellen van goederen, Diensten en/of elektronische producten (Diensten).

1.2

Onder schriftelijk dient te worden verstaan: per brief of langs elektronische weg.

2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en iedere overeenkomst tussen CarAds en een Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk, schriftelijk is afgeweken.

2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CarAds, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De algemene voorwaarden van Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet geldig zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

3 Offertes

3.1 Alle offertes van CarAds zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van leverbaarheid, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

3.2 Bij een samengestelde offerte bestaat geen verplichting voor CarAds tot levering van een gedeelte van de in de offerte begrepen Diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze offerte automatisch voor nabestellingen.

3.3 De door CarAds uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. CarAds is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant, schriftelijk, binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) tenzij anders aangegeven.

3.4 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan CarAds verstrekte gegevens waarop onze offerte is gebaseerd. Indien de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn is CarAds gerechtigd de offerte in te trekken of te wijzigen.

4 Levering

4.1 Klant is verplicht de Diensten af te nemen op het moment waarop deze aan hem door CarAds worden geleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking staan.

4.2 Indien Klant de afname van de Diensten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Diensten worden opgeschort voor risico van Klant. Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn, evenals de relevante kosten van de Diensten zelf.

5 Levertijd

5.1 Door CarAds opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nooit fatale termijnen. CarAds spant zich er naar behoren voor in overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht te nemen.

5.2 De door CarAds opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens van Klant in haar bezit zijn.

5.3 Bij niet tijdige of onjuiste levering dient de Klant CarAds derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en CarAds een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. CarAds kan levering van bepaalde Diensten afhankelijk stellen van de schriftelijke toestemming van een derde partij die gebruiksvoorwaarden heeft gesteld aan het gebruik van de desbetreffende zaken, producten, informatie/gegevens en/of Diensten.

6 Deelleveringen

6.1 Het is CarAds toegestaan verkochte Diensten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de Diensten in gedeelten wordt geleverd, is CarAds bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7 Technische eisen

7.1 Indien de te leveren Diensten door Klant niet worden gebruikt in overeenstemming met hetgeen waarvoor zij bedoeld zijn, is CarAds er niet verantwoordelijk voor dat de geleverde Diensten voldoet aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wet- en/of regelgeving. Alle andere technische eisen die door de Klant aan de te leveren Diensten worden gewenst en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen door partijen schriftelijk te zijn overeengekomen in de overeenkomst.

8 Garantie

8.1 CarAds garandeert de door haar geleverde Diensten gedurende een periode van 1 maand na levering.

8.2 Wanneer ten aanzien van de geleverde Diensten sprake is van garantie, heeft Klant recht op herstel van de Diensten. CarAds kan ervoor kiezen om de Diensten te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De Klant heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de Diensten niet mogelijk is.

8.3 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies door Klant. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het niet conform de voorgeschreven richtlijnen gebruik maken van geleverde Diensten.

8.4 Indien het een garantie op een Dienst betreft die door een derde partij is geleverd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende derde partij voor de Dienst wordt gegeven.

8.5 CarAds garandeert niet dat de Diensten geschikt zijn voor het door de Klant gewenste resultaat.

9 Verplichtingen Klant

9.1 Klant zal zich opstellen en gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig computergebruiker verwacht mag worden. De klant stelt CarAds zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

9.2 Het is Klant niet toegestaan de Diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de etiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst, deze algemene voorwaarden, etc. Het is Klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten op enigerlei wijze aan derden over te dragen of op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven, tenzij CarAds hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.

9.3 Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot de Diensten mogelijk te maken, tenzij onderling anders overeengekomen.

9.4 Klant geeft bij deze toestemming aan CarAds zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van CarAds welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken.

9.5 Klant verleent de in artikel 9.4 genoemde toestemming aan CarAds om deze in staat te stellen om gebruik te maken van gegevens die CarAds via de Diensten aan Klant ontvangt. Dit geldt voor alle gegevens van Klant die zijn opgeslagen en in de toekomst worden opgeslagen door toepassing van de Diensten. Dit gebruik door CarAds omvat een gebruik in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval het opslaan en bewaren van voornoemde gegevens in een gegevensbestand en het bewerken, het verrijken en het ter beschikking stellen door CarAds van deze gegevens aan derden voor eenzelfde gebruik door deze derden van de gegevens. Dit recht van CarAds is overdraagbaar, duurt 10 jaar en kan niet tussentijds worden beëindigd.

10 Eigendomsvoorbehoud en Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle door CarAds geleverde Diensten blijft te allen tijde het eigendom van CarAds of van derden (haar licentiegevers en/of toeleveranciers) van wie CarAds vergunningen voor licenties heeft gekregen. Klant verkrijgt, indien van toepassing, slechts een niet-verdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht op de door CARADS geleverde Diensten.

10.2 Door CarAds geleverde Diensten zijn alleen bestemd voor gebruik voor eigen bedrijfsvoering. Het mag niet aan derden worden doorverkocht of doorgegeven. Klant mag op geen andere manier gebruik maken van de Diensten, dan door CarAds aan Klant uitdrukkelijk is meegedeeld of welk gebruik door Klant redelijkerwijze mag worden verwacht. Dit mede op grond van door Klant aan CarAds verstrekte informatie.

10.3 Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de Diensten, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen Klant en CarAds eindigt, aan CarAds toekomen en, voor zover zij voor overdracht vatbaar zijn, slechts en alleen aan Klant overgedragen worden, indien dat tussen beiden schriftelijk is overeengekomen, en nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de Klant aan CarAds verschuldigd is, zal zijn voldaan.

10.5 Klant vrijwaart CarAds, haar licentiegevers en haar toeleveranciers daarbij inbegrepen, tegen elke rechtsvordering van een derde uit hoofde van de overeenkomst en/of vorderingen vanwege inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten, van welke aard dan ook, voor zover een dergelijke rechtsvordering betrekking heeft op of verband houdt met door Klant aan CARADS ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, geleverde zaken, producten, informatie/gegevens en Diensten.

10.6 CarAds zal kennis, technieken en de ideeën ontwikkeld en/of toegepast voor uitgevoerde Diensten, te allen tijde mogen gebruiken en daarover vrijelijk kunnen beschikken.

10.7 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom, uit alle door CarAds geleverde Diensten, te verwijderen of te wijzigen.

11 Gebreken, klachttermijnen

11.1 Klant dient de Diensten bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Klant of de door de Klant voor dit onderzoek ingeschakelde derde, onverwijld na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. of de juiste Diensten zijn geleverd;
b. of de geleverde Diensten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
c. of de geleverde Diensten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen en of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik voor eigen bedrijfsvoering.

11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Klant deze binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk aan CarAds te melden.

11.3 Vooraf niet zichtbare gebreken dient de Klant binnen drie werkdagen na ontdekking of binnen drie werkdagen nadat ontdekking had moeten of kunnen plaatsvinden, doch uiterlijk binnen twee weken na oplevering, schriftelijk te melden aan CarAds.

11.4 Ook indien Klant tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. In overleg kan CarAds de betaling al dan niet tijdelijk stopzetten.

11.5 De Diensten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan CarAds worden geretourneerd.

12 Looptijd, opzegging, prijs en prijsverhoging

12.1 Doordat een offerte, aanbieding, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door CarAds wordt opgestuurd aan Klant en Klant dit document ondertekend retourneert aan CarAds, dan wel door betaling door Klant van de vergoedingen aan CarAds, aanvaardt Klant de inhoud van dit document en deze algemene voorwaarden van CarAds.

12.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een overeenkomst tussen
CarAds en Klant aangegaan voor de duur van 1 (één) jaar. In geval niet wordt opgezegd tenminste negentig dagen voor het verstrijken van het eerste jaar, vindt voortzetting van de overeenkomst steeds automatisch plaats voor de duur van 1 (één) jaar. Opzegging van de overeenkomst kan eenzijdig door middel van een brief of e-mail voor het einde van de looptijd, waarbij een opzegtermijn in acht dient te worden genomen van minimaal 90 (negentig) dagen..

12.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door ons afgegeven prijzen:
a. in Euro’s;
b. exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;
c. op basis van door CarAds gehanteerde minimum hoeveelheden.

12.4 CarAds kan zonder nadere accordering van en zonder nadere berichtgeving aan klant, haar tarieven en prijzen jaarlijks verhogen met de CBS CPI index (2015=100) van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar).

12.5 Daarnaast is CarAds niettemin te allen tijde gerechtigd, ook indien CARADS met Klant een bepaalde prijs is overeengekomen, tot verhoging van de prijs indien zich gedurende de looptijd van de overeenkomst, significante prijsstijgingen hebben voltrokken voor wat betreft de aanschaf en/of gewijzigde ontwikkeling van de Diensten. Hierbij valt bijv. te denken aan meerwerk alsmede stijgingen van grondstoffen / licenties, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden. Indien Klant niet instemt met een prijswijziging op deze gronden, is Klant slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn,

12.6 De door Klant betaalde prijzen en tarieven zijn in bepaalde gevallen gebaseerd op door CarAds gehanteerde prijscategorieën (staffels). Klant wordt in dat geval op basis van in de Overeenkomst genoemde kenmerken in een bepaalde categorie ingedeeld. Indien Klant in een andere categorie terecht komt door wijziging van omstandigheden, zoals nader uiteengezet in de Overeenkomst, heeft CarAds het recht om de prijs met onmiddellijk ingang te wijzigen.

12.7 Indien de kredietwaardigheid van Klant daartoe aanleiding geeft kan CarAds nadere zekerheid verlangen, onder andere in de vorm van een bankgarantie vooraf.

12.8 CarAds behoudt zich het recht voor administratieve kosten in rekening te brengen.

13 Betaling

Abonnement vooraf betalen. Andere kosten achteraf.

13.1 CarAds zal de door Klant verschuldigde bedragen periodiek deugdelijk gespecificeerd en via een elektronische factuur, aan Klant in rekening brengen. Klant zal indien incasso door CarAds is mislukt, de verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening.

13.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Klant van rechtswege in verzuim; Klant is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

13.3 Betaling vindt plaats via automatische incasso. Klant heeft hiertoe, tot wederopzegging, aan CarAds een rechtsgeldige doorlopende machtiging om gerelateerde bedragen periodiek af te schrijven afgegeven. Deze machtiging correspondeert met het unieke machtigingskenmerk(mandaat) welke CarAds aan Klant kenbaar maakt. CarAds verzendt de factuur minimaal 2 werkdagen voor de incassodatum naar het door Klant opgegeven e-mailadres.

13.4 Door Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle eerdere verschuldigde openstaande facturen, rente en kosten, zelfs al vermeldt Klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.5 Bezwaren tegen facturen worden slechts in behandeling genomen, indien deze binnen tien werkdagen na factuurdatum met schriftelijke motivering door Klant bij CarAds worden ingediend.

13.6 Klant stemt ermee in dat CarAds facturen in digitale vorm (bijv. PDF) zendt. Klant zal deze facturen behandelen als waren zij op papier verstuurd. Klant is verplicht een e-mailadres aan CarAds ter beschikking te stellen waarheen CarAds digitale facturen kan zenden.

13.7 Indien Klant wenst af te wijken van de voorwaarden genoemd onder lid 3 en lid 6 van dit artikel, behoudt CarAds zich het recht voor extra kosten hiervoor in rekening te brengen.

14 Incassokosten

14.1 Is Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Klant. De door Klant verschuldigde kosten bedragen in ieder geval minimaal 10% van de openstaande vordering.

15 Publicatie

15.1 De door CarAds geleverde Diensten aan Klant zijn alleen bestemd voor intern gebruik bij Klant. Publicatie en andere vormen van verspriding door klant zijn verboden. Indien publicatie/verspreiding van door CarAds geleverde Diensten door klant gewenst is, dient vooraf met CarAds overeenstemming te worden bereikt over o.m. de financiële vergoeding voor CarAds. Bij gebruik van gegevens die door CarAds zijn verstrekt, vrijwaart Klant CarAds voor onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens Klant verstrekte informatie.

16 Opschorting en ontbinding

16.1 Indien Klant niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet, is CarAds gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, bij schriftelijke kennisgeving, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd CarAds´s overige rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat Klant heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Daarnaast is CarAds in geval hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Klant vermoedelijk blijvend tekort zal komen in de nakoming van zijn verplichtingen, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, eveneens , zonder nadere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, bij schriftelijke kennisgeving, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd CarAds´s overige rechten

16.2 CarAds is tevens gerechtigd , zonder nadere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, bij schriftelijke kennisgeving, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd CarAds´s overige rechten,  de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in geval van tekortkoming door Klant in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien en nadat de schriftelijke termijn voor herstel is verstreken, alsmede indien faillissement of surseance van betaling wordt uitgesproken of door Klant wordt aangevraagd en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van Klant of in geval CarAds Klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft.

16.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan CarAds zich bij de levering van de Diensten bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Carads bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

16.4 In geval van ontbinding zijn alle schuldvorderingen die CarAds jegens Klant heeft of verkrijgt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

17 Aansprakelijkheid

CarAds is jegens de Klant uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

17.1 Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde Diensten geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 8 (Garantie) van deze voorwaarden.

17.2 CarAds is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van CarAds of haar ondergeschikten.

17.3 De totale aansprakelijkheid van CarAds wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Diensten bedongen prijs (excl. BTW), althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de vergoeding van de directe schade gesteld op maximaal het bedrag van de voor die Diensten bedongen prijs voor één jaar (excl. BTW), althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10.000,-

17.4 Uitgesloten is aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.

17.5 De aansprakelijkheid van CarAds wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant CarAds binnen een redelijke tijd (zie artikel 11), gemotiveerd en  deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en CarAds ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CarAds in staat is adequaat te reageren.

17.6 Een Klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor CarAds voortvloeiende schade.

17.7 Klant vrijwaart CarAds voor alle aanspraken van derden wegens een tekortkoming in de Diensten, welke Diensten (gedeeltelijk) onderdeel uitmaken van de door Klant aan een derde (met toestemming van CarAds) geleverde Diensten.

18 Overmacht

18.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CarAds geen invloed kan uitoefenen en waardoor CarAds niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van CarAds en overmacht van haar licentiegevers en/of toeleveranciers daaronder begrepen.

18.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van CarAds opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CarAds niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

18.3 Indien CarAds bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk geleverde en te betalen prestatie. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

19 Privacy, gegevensverwerking, beveiliging en verwerking persoonsgegevens.

19.1 Indien CarAds dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal Klant CarAds desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

19.2 Klant vrijwaart CarAds voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Klant wordt gehouden of waarvoor Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan CarAds toegerekend moeten worden.

19.3 Indien CarAds op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. CarAds staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

19.4 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is CarAds gerechtigd Klant toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. CarAds is te allen tijde gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes onmiddelijk  te wijzigen en of in te trekken. Klant behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. CarAds is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van CarAds.

19.5 Klant garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door Klant worden ingevoerd binnen het kader van de Diensten.

19.6 Onverminderd het hiervoor bepaalde ligt bij klant de volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de Diensten van CarAds door Klant worden verwerkt. Klant staat er jegens CarAds voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Klant vrijwaart CarAds tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

20 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

20.1 Alle partijen staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie alsmede de gegevens welke aan hen bekend worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, geheim zullen blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien dit door een der partijen als zodanig is aangeduid.

20.2 Na sluiting van de overeenkomst zal CarAds indien gebruik wordt gemaakt van toegangscodes, deze verstrekken aan de Klant. toegangscodes en dienaangaande informatie, hebben een strikt vertrouwelijk karakter.

21 Geschillenbeslechting

21.1 De geschillen welke tussen CarAds en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door CarAds met Klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van tussen partijen nadere overeenkomsten, zullen onmiddellijk na het ontstaan door werknemers en/of andere medewerkers van partijen ter kennis van hun management worden gebracht. Voordat een der partijen een geschil aan de bevoegde Nederlandse rechter ter beoordeling voorlegt zullen partijen op managementniveau het gerezen geschil door middel van onderhandelen trachten te beslechten.

21.2 Partijen zullen een tussen hen gerezen geschil als vertrouwelijk beschouwen en hierover naar derden toe geen uitspraken doen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeenkomen. Wordt bewezen dat de partij, door wiens toedoen het geschil is ontstaan, de vertrouwelijkheid niet is nagekomen, dan verliest die partij al haar rechten en wordt schadeplichtig.

21.3 De rechter in de woonplaats van CarAds  is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft CarAds het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

22 Toepasselijk recht

22.1 Op elke overeenkomst tussen CarAds en Klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

23 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

23.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn terug te vinden op www.CarAds.nl. Een exemplaar van deze Algemene voorwaarden wordt op verzoek per email kosteloos toegezonden.

23.2 CarAds is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de algemene voorwaarden van CarAds aan te brengen. Wijzigingen zullen digitaal aan de klant gecommuniceerd worden. De gewijzigde algemene voorwaarden CarAds zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. Indien Klant bezwaar maakt is CarAds gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn.

Algemene voorwaarden CarAds – versie Mei 2020